Seminars

Enigmas of Chance Seminars

Title: Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem i jej zastosowanie w badaniach nad religijnością

Speaker: dr Magdalena Senderecka

Date: 08.05.17

Time: 11.00

Place: room D-2-43

Abstract: Potencjały związane ze zdarzeniem (ang. Event Related Potentials, ERPs) to krótkotrwałe zmiany w aktywności elektrycznej mózgu, które pojawiają się wskutek wystąpienia w otoczeniu określonego typu bodźca lub też udzielenia przez osobę badaną reakcji motorycznej. Ich analiza należy do najczęściej stosowanych obecnie metod wyznaczania neuronalnego podłoża funkcji poznawczych. Analizę potencjałów zdarzeniowych wykorzystał w badaniach nad mózgowymi korelatami religijności zespół Michaela Inzlichta z University of Toronto. Badacze w szczególny sposób skoncentrowali się na negatywnej fali błędu (ang. Error-Related Negativity, ERN) - komponencie potencjału zdarzeniowego, pojawiającym się tuż po udzieleniu przez osobę badaną niepoprawnej reakcji i wiązanym z automatyczną detekcją popełnionego błędu. Fala ta charakteryzowała się obniżoną amplitudą u osób cechujących się wysoką religijnością, wskazując na ich niższą zdolność detekcji popełnionych błędów. Z kolei w badaniach przeprowadzonych przez zespół holenderskich naukowców, którym kierował Jos Van Berkum, analizie poddano amplitudę komponentu N400. Komponent ten definiowany jest jako neuronalny korelat wykrycia niespójności semantycznej między zaprezentowanym bodźcem a kontekstem, w którym się pojawił. U przebadanych  chrześcijan komponent N400 charakteryzował się wysoką amplitudą w odpowiedzi na prezentację zdań sprzecznych z ich systemem wartości. Przegląd wyników badań przeprowadzonych we wspomnianych wyżej nurtach zostanie uzupełniony prezentacją danych z badań własnych, przeprowadzonych w Polsce na osobach różniących się poziomem fundamentalizmu religijnego.​